Кваліфіковані електронні підписи (18-03-2020):
підпис2

 

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Проектно-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект»!

ПрАТ  ПВНДКТІ „Укрзахіденергопроект”(код за ЄДРПОУ 00114073, місцезнаходження м.Львів вул.Сахарова, 46, далі- Товариство), повідомляє   про  скликання  річних  загальних  зборів  акціонерів  Товариства, які відбудуться

             23 квітня  2020р.     о 10.00   за адресою  м.Львів вул.Сахарова, 46

 Реєстрація акціонерів проводиться  з  8.30 до 10.00  за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів для участі у річних загальних зборах    17.04.2020 р.

Проект порядку   денного :

1.Обрання та припинення повноважень членів лічильної комісії .

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Гудзьо Марія Миколаївна, члени Лічильної комісії-Михайлів Леся Степанівна, Підківка Юрій Олегович. Повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного.

2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення: Затвердити визначений наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетень для голосування засвідчується перед його видачею акціонеру(його представнику) під час реєстрації для участі у зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування .

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства, затвердження регламенту.

Проект рішення: обрати головою річних загальних зборів - Литвиненко Віру Михайлівну, секретарем річних загальних зборів – Сміян Ольгу Миколаївну.  Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п’ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос".

4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Голови правління про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019р.

Проект рішення: Річний звіт та баланс товариства затвердити.

8.Розподіл прибутку товариства (покриття збитків) Товариства. Затвердження пропозиції Правління щодо видачі дивідендів.

Проект рішення: Пропозицію Правління  щодо видачі дивідендів затвердити.

      Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

представник акціонера за довіреністю - оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

    Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

      Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

       Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства:     , у робочі дні, робочі години з 9.00 до 16.00 в приймальній керівника, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Харченко Л.О.         .

       Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

        Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів  в письмовій формі за адресою :   79013 м.Львів, вул. Сахарова, 46.      

 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися за наведеним нижче номером телефону.

        Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 17.04.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 12500 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить         штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України:            http//uzep.com.ua/

Довідки за телефоном: (032) 241-71-69, (032) 238-55-09._

Показники фінансово-господарської діяльності розміщуються лише в загальнодоступній інформаційний базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (www.stockmarket.gov.ua) або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

       Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

                               Період

попередній

     2018р.

звітний

     2019р.

Усього активів

13155

13755

Основні засоби

3474

 

Запаси

688

2128

Сумарна дебіторська заборгованість

7051

3895

Гроші та їх еквіваленти

1575

3948

Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток)

3859

5166

Власний капітал

6849

8156

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

63

63

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1056

1292

Поточні   зобов’язання і забезпечення

5250

4306

Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)

1209

1501

Середньорічна  кількість акцій (шт.)

12500

12500

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн.)

96

120

 

                     Голова Наглядової ради            Литвиненко В.М.