Місце проведення засідання: м.Львів, вул.Сахарова,46 На засіданні присутні члени Наглядової Ради Товариства: Литвиненко В.М., Радзівіл М.І, Семенів В.М., Михайлів Л.І. та Голіят М.І. У засіданні беруть члени Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п’ять ) осіб. Відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання Наглядової ради є правомочним та таким, що має право приймати рішення з усіх питань порядку денного засідання. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Розгляд пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, скликаних на 27.04.2017 року. Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, скликаних на 27.04.2017 року. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборів акціонерів, скликаних на 27.04.2017 року. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Розгляд пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів, скликаних на 27.04.2017 року. СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Радзівіл М.І., яка надала у встановлений чинним законодавством строк пропозицію щодо питання проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, скликаних на 27.04.2017 року. Таким чином, Наглядова рада має пропозицію для розгляду, а саме: Включити в порядок денний річних загальних зборів Товариства питання: Внесення в перелік кодів видів економічної діяльності товариства код за КВЕД-2010: 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. (включає діяльність інженерів - кошторисників). ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5(п’ять ) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 100(сто ) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу. «ПРОТИ» - 0(нуль ) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0(нуль ) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу. «УТРИМАЛИСЯ» - 0(нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: Включити в порядок денний річних загальних зборів Товариства питання: Внесення в перелік кодів видів економічної діяльності товариства код за КВЕД-2010: 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. (включає діяльність інженерів - кошторисників). Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, скликаних на 27.04.2017 року. СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Литвиненко В.М., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів з внесенням змін, скликаних на 27.04.2017 року: Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства, затвердження регламенту. 3. Звіт Правління ПрАТ „Укрзахіденергопреокт” за 2016р., напрямки діяльності на 2017р. 4. Звіт Ревізійної комісії. 5. Інформація Наглядової ради. 6. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ „Укрзахіденергопроект” за 2016р. 7. Затвердження пропозиції Правління щодо видачі дивідендів. 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. 9.Внести в перелік кодів видів економічної діяльності товариства код за КВЕД-2010: 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. (включає діяльність інженерів - кошторисників). ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5(п’ять ) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 100(сто ) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу. «ПРОТИ» - 0( нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0(нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу. «УТРИМАЛИСЯ» - 0(нуль ) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0(нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів: Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства, затвердження регламенту. 3. Звіт Правління ПрАТ „Укрзахіденергопреокт” за 2016р., напрямки діяльності на 2017р. 4. Звіт Ревізійної комісії. 5. Інформація Наглядової ради. 6. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ „Укрзахіденергопроект” за 2016р. 7. Затвердження пропозиції Правління щодо видачі дивідендів. 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. 9.Внести в перелік кодів видів економічної діяльності товариства код за КВЕД-2010: 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. (включає діяльність інженерів - кошторисників). 3.Затвердження зміни тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів, скликаних на 27.04.2017 року. СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Литвиненко В.М., яка запропонувала затвердити зміну тексту бюлетенів для голосування річних загальних зборах акціонерів, скликаних на 27.04.2017 року ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5(п’ять ) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 100(сто ) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу. «ПРОТИ» - 0(нуль ) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0(нуль ) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу. «УТРИМАЛИСЯ» - 0(нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: Затвердити зміну тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів, скликаних на 27.04.2017 року, з питань 1,2,3,4,6,7,8,9 порядку денного (додається). Голова Наглядової ради В.М.Литвиненко