До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Проектно-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект»!

ПрАТ  ПВНДКТІ „Укрзахіденергопроект”(код за ЄДРПОУ 00114073, місцезнаходження м.Львів вул.Сахарова, 46, далі- Товариство),повідомляє   про  скликання  річних  загальних  зборів  акціонерів  Товариства, які відбудуться

             26 квітня  2018р.     о 11.00   за адресою  м.Львів вул.Сахарова, 46

 Реєстрація акціонерів проводиться  з   9.30до 11.00 за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів для участі у річних загальних зборах    20.04.2018 р.

Проект порядку   денного :

1.Обрання лічильної комісії .

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі запропонованому наглядовою радою.

2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення:Схвалити рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства, затвердження регламенту.

Проект рішення: обрати головою річних загальних зборів та секретарем річних загальних зборів Товариства осіб запропонованих наглядовою радою.

4.Звіт Правління Товариства за 2017р. та напрямки діяльності на 2018р.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Звіт правління Товариства за 2017р. та напрямки діяльності на 2018р.  Затвердити.  Роботу правління у 2017 році визнати задовільною.

5.Затвердження звіту та висновків  Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку ревізійної комісії

Проект рішення: Звіт ревізійної комісії затвердити.Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

6.Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради затвердити. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.

Проект рішення: Річний звіт та баланс товариства затвердити.

8.Розподіл прибутку товариства. Затвердження пропозиції Правління щодо видачі дивідендів.

Проект рішення: Пропозицію Правління  щодо видачі дивідендів затвердити.

9.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http//uzep.com.ua/

     Для   реєстрації   учасників акціонеру необхідно при собі мати документ, що   посвідчує   особу (паспорт), представникам  акціонерів – документ,   що посвідчує особу (паспорт), довіреність посвідчену нотаріусом.

   Акціонери мають можливість ознайомитись із документами пов’язаними з  порядком денним загальних зборів за місцем знаходження Товариства з 9.00 до 16.00 в приймальній керівника (відповідальна Харченко Л.О.).                                  Пропозиції по порядку денному зборів можуть бути надані акціонерами не пізніше, ніж за 20   днів  до дати  проведення зборів в письмовій формі за адресою :     79012 м.Львів, вул. Сахарова, 46.      

                           Довідки за телефоном         (032) 241-71-69.

 

 

 

 

       Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

                               Період

звітний

2017р.

попередній           2016р.

Усього активів

10433

8544

Основні засоби

3306

3369

Довгострокові фінансові інвестиції

 

-

Запаси

1210

1599

Сумарна дебіторська заборгованість

4211

438

Грошові кошти та їх еквіваленти

1210

2765

Нерозподілений  прибуток

2804

2338

Власний капітал

5794

5328

Статутний капітал

63

63

Довгострокові зобовязання

 

-

Поточні   зобовязання

3763

2490

Чистий прибуток (збиток)

700

376

Середньорічна  кількість акцій (шт.)

 

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

64

70

 

                     Голова Наглядової ради            Литвиненко В.М.


 

             УВАГА !   Нотаріальне посвідчення довіреності на участь  у зборах акціонерів  

                                може  здійснювати   ЗБЕРІГАЧ    акціонерного   товариства 

                                ПАТ  КРЕДОБАНК, який  знаходиться за  адресою : 

                                м.Львів, вул.Сахарова, 78 „А” (Мищишин Володимир Михайлович).

 

                                Послуга  платна  -  120 грн.

                                Для оформлення  довіреності при собі мати свій паспорт

                                та дані  паспорта  акціонера  якому довіряєте  свої   голоси.