Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості

Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Проектно-вишукувальний науково- дослідний конструкторсько-технологічний інститут Укрзахіденергопроект»

Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ 00114073

Місцезнаходження 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46

Міжміський код, телефон і факс (032)238-55-09

Електронна поштова адреса е-mаіl: zep@mail.lviv.ua

Адреса сторінки в мережі інтернет:http//www.uzep.com.ua

Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

2.Текст повідомлення

26 квітня2018 р. Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ПВДНКТІ «Укрзахіденергопроект» в особі Голови правління протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення значних правочинів, ціна/вартість робіт, що є їх предметом не перевищує 18000000 грн., характер правочинів – правочини предметом яких є виконання робіт. Гранична сукупна вартість правочинів не перевищує 18000000 грн.(Вісімнадцять мільйонів грн.) . Вартість активів: ПрАТ «ПВДНКТІ «Укрзахіденергопроект» за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік складає 10433000 грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 172,53%. Загальна кількість голосуючих акцій - 11940, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8175, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення. - 7981 та «проти» прийняття рішення - 194.

 

3.Підпис

Особа зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Найменування посади

Голова правління Войтович Юрій Михайлович 27.04.2018

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості

Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Проектно-вишукувальний науково- дослідний конструкторсько-технологічний інститут « Укрзахіденергопроект»

Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ 00114073

Місцезнаходження 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46

Міжміський код, телефон і факс (032)238-55-09

Електронна поштова адреса е-mаіl: zep@mail.lviv.ua

Адреса сторінки в мережі інтернет:http//www.uzep.com.ua

Вид особливої інформації: прийняття рішення про виплату дивідендів

2.Текст повідомлення

26 квітня2018 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» було прийняте рішення про виплату дивідендів. Датою складання переліку осіб які мають право на виплату дивідендів вважати 15 травня 2018 р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів 160375 грн. (сто шістдесят тисяч триста сімдесят п’ять грн.). Строк виплати дивідендів до 15.10.2018 р. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів – виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

3.Підпис

Особа зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Найменування посади

Голова правління Войтович Юрій Михайлович 27.04.2018