До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Проектно-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект»! 

Кваліфіковані електронні підписи (18-03-2019):
підпис1 підпис2

 

ПрАТ  ПВНДКТІ „Укрзахіденергопроект”(код за ЄДРПОУ 00114073, місцезнаходження м.Львів вул.Сахарова, 46, далі- Товариство), повідомляє   про  скликання  річних  загальних  зборів  акціонерів  Товариства, які відбудуться

18 квітня  2019р.     о 10.00   за адресою  м.Львів вул.Сахарова, 46

 Реєстрація акціонерів проводиться  з  8.30 до 10.00  за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів для участі у річних загальних зборах    11.03.2019 р.

Проект порядку   денного :

1.Обрання та припинення повноважень членів лічильної комісії .

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Гудзьо Марія Миколаївна, члени Лічильної комісії- Шевчук Елеонора Володимирівна, Коваль Марія Іванівна, Підківка Юрій Олегович. Повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного.

2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення: Затвердити визначений наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетень для голосування засвідчується перед його видачею акціонеру(його представнику) під час реєстрації для участі у зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування .

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства, затвердження регламенту.

Проект рішення: обрати головою річних загальних зборів - Литвиненко Віру Михайлівну, секретарем річних загальних зборів – Сміян Ольгу Миколаївну.  Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п’ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос".

4. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

Проект рішення:1) Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2) Надати повноваження Голові правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.

5. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Голови правління про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

8.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018р.

Проект рішення: Річний звіт та баланс товариства затвердити.

9.Розподіл прибутку товариства (покриття збитків) Товариства. Затвердження пропозиції Правління щодо видачі дивідендів.

Проект рішення: Пропозицію Правління  щодо видачі дивідендів затвердити.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

11. Затвердження положення про Наглядову раду..

Проект рішення: Положення про Наглядову раду затвердити.

12.Про припинення повноважень та звільнення Голови правління.                                                                                                                                                      

Прое   Проект рішення: Припинити повноваження та звільнити  Голову правління -Войтовича Юрія

           Михайловича

           13.Про припинення повноважень членів правління.                                                                                                                                                                   

-Дос    Проект рішення: Припинити повноваження членів правління:Достмана Лева Соломоновича,

 Драгана Віктора Борисовича ,  Бучинської Мирослави Дмитрівни, Сміян Ольги Миколаївни, Шиянової Тетяни Михайлівни, Швидкого Володимира Володимировича.

14. Про обрання та призначення Голови правління.

Проект рішення: Обрати та призначити  Головою Правління – Войтовича Юрія Михайловича

15.Про обрання членів Правління.

Обрати членами Правління – Достмана Лева Соломоновича, Сміян Ольгу Миколаївну, Драгана Віктора Борисовича,Шиянову Тетяну Михайлівну, Швидкого Володимира Володимировича, Росоловську Віру Михайлівну.

16. Про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради –Литвиненко Віри Михайлівни та членів наглядової ради Радзівіл Марії Іванівни, Михайлів Лесі Степанівни, Голіята Миколи Ігоровича, Семеніва Василя Михайловича .

17. Про обрання  Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Наглядової ради –Литвиненко Віру Михайлівну.

Обрати членами  Наглядової ради –Радзівіл Марію Іванівну, Вегу Лілію Богданівну, Ковальського Євгенія Георгійовича, Чугай Іванну Теофанівну..

18. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії  -Резник Олени Михайлівни та членів Ревізійної комісії –Харченко Любов Олексіївни, Койдан Ірини Іванівни.

19. Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати членгами Ревізійної комісії –Резнік Олену Михайлівну, Харченко Любов Олексіївну,  Крохмалюк  Ніну Михайлівну.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http//uzep.com.ua/

     Для   реєстрації   учасників акціонеру необхідно при собі мати документ, що   посвідчує   особу (паспорт), представникам  акціонерів – документ,   що посвідчує особу (паспорт), довіреність посвідчену нотаріусом.

   Акціонери мають можливість ознайомитись із документами пов’язаними з  порядком денним загальних зборів за місцем знаходження Товариства з 9.00 до 16.00 в приймальній керівника (відповідальна Харченко Л.О.). Пропозиції до порядку денного зборів вносяться акціонерами не пізніше, ніж за 20   днів  до дати  проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція подається в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства та має містити прізвище, ім’я по батькові акціонера , який її вносить, кількість належних йому акцій, зміст пропозиції та проект рішення.   Адреса для подання пропозицій:  79012 м.Львів, вул. Сахарова, 46.      

 Довідки за телефоном         (032) 241-71-69.

       Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

                               Період

попередній

2017р.

звітний

     2018р.

Усього активів

10433

13155

Основні засоби

3306

3474

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

1210

688

Сумарна дебіторська заборгованість

4211

7051

Грошові кошти та їх еквіваленти

1210

1575

Нерозподілений  прибуток

2804

3859

Власний капітал

5794

6849

Статутний капітал

63

63

Довгострокові зобов’язання

 

 

Поточні   зобов’язання

3763

6306

Чистий прибуток (збиток)

700

1209

Середньорічна  кількість акцій (шт.)

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

64

63

 

                     Голова Наглядової ради                          Литвиненко В.М.